Archives
Most Recent Blogs
Nike Dunk Lower FC St - along with should still Read More
Nike footwear for basketball Read More
If you were in cheap ugg boots sale Read More
called ice pandora disney charms cream Read More
when you adidas originals stan smith provide Read More
sa paraan ko...(my way sa pagkaintindi ni lolo bomboy sa tagalog Read More
dako nga pagkalangkag sa Romblon, november 12, 2011, lyrics/melody by lolo bomboy Read More
"maikling awit para sa isla ng naguso", lyrics/melody by lolo bomboy, rhs 58 Read More
Saudization is a Positive Solution to Help The Jobless Saudi Nationals  Read More
"Banwang Palangga", binisayang romblomanon ng "Tierra Adorada". Read More
KRISTOFFER Blogs
Tungo sa Tagumpay ng Pambansang Wika

Matapos ang ilang buwan, nakakatuwang malaman na tila dumarami na ang malaya at buong giting na nagpo-post sa websayt na ito ng mga artikulong nakasulat sa Tagalog/Pilipino/Filipino. Katuparan na ba ito ng isang dakilang adhikaing lalong palaganapin ang pambansang wika? Anu't anuman ang tingin dito ng iba't ibang tao, hindi maitatangging maraming Romblomanon ang hindi maikukulong sa pagsasalita lamang ng wikang Ingles.

Bilang paggunita sa aking artikulong nai-post tungkol sa "Ang Papel ng Pambansang Wika?," nais kong sipiin ang sinasabi ni National Artist Virgilio Almario sa isa niyang talumpati tungkol sa wikang Filipino at sa mga tumutuligsa dito:

 

Huling hirit: Alam ba ninyo na hindi Tagalog ang "katarungan"? Biktima ng pang-aapi si Florante ngunit "hustisya" at "katwiran" ang isinisigaw niyang hiling sa langit. Bakit? Sapagkat hiram lamang ang "katarungan" sa "tarong" ng mga Bisaya. Nilagyan ng mga panlaping "ka-" at "-an" at itinapat sa justicia o justice.

Ano ang ibig kong sabihin?

Kung ang pagbuo ng wikang pambansa ay nangangailangan ng ganitong panghihiram sa ibang katutubong wika, ang pagbuo ng pambansang kultura ay hindi monopolyo ng mga Tagalog lamang. Ang pambansang kultura ay isang pinagsanib na monumento ng mga wika't kultura ng lahat ng mga pangkating etniko't rehiyonal sa buong Filipinas. Ngunit hindi magaganap ang ganitong pagbubuo hanggang hinahati lamang tyo ng mga makikitid na layuning pansarili't rehiyonal. Hindi tyo ganap na magkaisa. O sa totoo lang, sinasamantala ng mga politikong trapo ang hindi natin pagkakaisa upang lalo tyong hindi magkaisa at patuloy nilang mapagsamantalahan. Samakatwid, kailangang iwaksi natin sa lalong madalng panahon ang mga sinaunang utak-barangay at pangingibabawin ang diwang Filipino, ang diwang Filipino na nagbubunyi sa sari-sari't makulay na kultura ng lahat ng mga pulo't rehiyon sa Filipinas.

Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Sumainyo ang diwang Filipino.

 

Salamat at mabuhay ka Rio Alma!

Para mas tumatak sa puso't isipan. mayroon akong tula para sa aking mahal na tumatandang kababayan:

I - Iwasto ang iyong isipan
S - Subukang yumakap sa katuwiran
H - Harapin ang katotohanan

F - Filipino'y ating wikang pambansa
A - Asenso nito'y di na maaantala
B - Bayan natin ay magbubuklod
I - Isip barangay ikaw ay tumalikod
C - Colonial mentality ay iyong iwan
O - Overconfidence ay pagsisihan
N - Nang tayo'y magkaisa't magtulungan

Kabaypa nga magsulod sa imong tagipusoon ang mensahe it akong tula, kasimanwa. Bukon pa ulihi ang tanan kag kabaypa indi pa kaw abutan it Ginoo. 

 


  • Posted
  • 2/28/2010 10:05:09 AM
Blog Comments
3/6/2010 4:47:12 PM
Name ish fabicon 
Email Address fabicon@msn.com 
Location  
Country United States 
Personal Website  
Comments Tulipras ray :-( 

3/7/2010 2:46:17 AM
Name Kristoffer R. Esquejo 
Email Address kris_esquejo@yahoo.com 
Location quezon city 
Country Philippines 
Personal Website  
Comments Hinggil sa sinabi ni National Artist Almario, mukhang may kilala akong utak-barangay na mahilig magpost ng anti-Tagalog/Pilipino/Filipino articles sa mga yahoogroups. Tsk tsk hindi pa rin siya makaigpaw sa sinaunang yugto at pinipilit palaganapin ang kahunghangan ng mga maka-pederalismong taga-Timog.

Basta ako, wala akong problema sa pagsasalita ng Unhan, Filipino o Ingles kasi ibinabagay ko ito sa sino ang kausap ko tungo sa kaisahan ng mithiin at tungo sa pagbubuo ng sambayanan.

Mabuhay ang mga nagtataguyod sa wikang pambansa! 

3/7/2010 1:45:34 PM
Name ish fabicon 
Email Address fabicon@msn.com 
Location  
Country United States 
Personal Website  
Comments Kinang imo pangduga-duga sa sariling rila it buko mga Tagalog ay pangyubit-yubit sa mga nakakaayam kung ni-o ka usang Filipino. Si Almario ay usa yang nak tawo nak nopay uya nababayaka sa pagpreserba it mga rilang buko tinagayug. Ka Tagalog ay ausa yang nak rilang nakisahi sa Kapangpangan, Cebuano, Bicolano, Ilongo ag iba pa. Ka tinguha ninra ay pagrespeto it inra rila. ka mga buha ninra ay indi masiling nak "utak barangay." kabay pang sa imo pagsuyat natutungor sa mga rilang rehiyonal, himaymaya ka inra mga paino-inong bagaman ay buko Tagalog, Filipino pa gihapon sinra. Ka Romblon ay buko Tagalog - tatlong rila ka mga bisaya. ag dahil nak tatlo, ka mga tawo baga sa Romblon ay ingua it "utak barangay?"
 

3/7/2010 7:55:26 PM
Name Kristoffer R. Esquejo 
Email Address kris_esquejo@yahoo.com 
Location quezon city 
Country Philippines 
Personal Website  
Comments Kahit ang isang taong nakatuntong ng Estados Unidos, nagmumura sa malalim na Asi, at kahit pa tumutulong sa mga kasimanwang Romblomanon sa aspektong ekonomiko't kultural, kung ang pinakaugat ng kanyang motibasyon ay para basagin ang kaisahang kabansaan na sinimulan nina Rizal at Bonifacio, masakit man sabihin ang taong ito ay mayroong utak-barangay na sinaliwan ng utak-kolonyal na Amerikano at kaisa ng mga taga-Timog na ang adhikain ay palitawing tanga ang gumagamit ng wikang pambansa dahil kuno namamatay ang mga wikang katutubo't rehiyonal. Ito ay kanser panlipunan na tinatamasa ng mga taong bulag sa reyalidad ng kasaysayan at pilit binubuhay ang mga tunggaliang Tagalog-Bisaya.

Ang pagsasalita ng alinman sa tatlong wika ng Romblon ay walang problema basta ang kinakausap mo ay marunong din sa wika mo. Kung ang isang tao na marunong din naman ng Ingles at nagbabalatkayong walang alam sa Filipino at nagsasalita ng malalim na Asi sa isang Unhang gaya ko na marunong din naman ng Filipino at Ingles, ang taong ito ay masahol pa sa ipokritong si Donya Victorina.

Salamat kay Almario. Siya ay karapat-dapat sa karangalang National Artist dahil naigpawan na niya ang pagiging produkto ng edukasyong kolonyal. Manapa'y suma-ating lahat ang diwang Filipino. 

3/7/2010 9:13:28 PM
Name ish fabicon 
Email Address fabicon@msn.com 
Location  
Country United States 
Personal Website  
Comments Magpasalamat kitang tanan kang Prof. Agoacolli, (sp)Nolasco, Sionil Jose, Isagani Cruz, Gibo, United Nations, Resil Mojares, Dep-Ed Order #74, ag mga lingwistikong ansyano nak ka imo ging sisiling nak "diwa" ay nakaruyot it matikasog sa inra buha. Pulos kina Filipinong nababayaka sa pagtaliwan it mga rilang reyonal sa Pilipinas. Buko marayum ka pagsuyat ag pagmitlang nako it rilang Asi. Indi yang matuhob it karamoan ka gustong bisayahon dahil sinakuganey ka inra pagmitlang ag paghimaymay it Asi. Imaw ra gihapon sa rilang Romblomanon ag Unhan. Kaling imo ging totuy-og ay nopay inayaktan it pang "personal."
Nagyado yang ka ato mga pananaw, kitang ruha ay Pilipino gihapon. Ni-ong bangor nak mayain sa imo nak ikaw sabton sa Asi? Uya yain sa ako nak magsuyat ka sa Tinaguyog. Nakabasa ra ako it Rizal ag Bonifacio - kaling ruhang kali sa inra higakong pang nasyonal, puyot baga it mga sinuyat ninra nak pangduga-duga it rilang buko Tinagayug? Si-o sa imo aboy ka usang Romblomanon nak para sa imo ay "utak barangay.? Ngayani baga.

 

3/9/2010 3:56:23 AM
Name Kristoffer R. Esquejo 
Email Address kris_esquejo@yahoo.com 
Location quezon city 
Country Philippines 
Personal Website  
Comments Uy nakikisabay si Lolo! Gusto maka-alpas sa pagka-utak barangay? Gusto palitawing mayroon siyang kapanalig? Patawara!

Wala naman akong problema sa mother-language curriculum sa DepEd dahil karapat-dapat naman talaga ito. Pero kung ang pinaka-bottomline ay ang sentimyento mong anti-Filipino language e dyan tayo magkakatalo. Kunsbagay malusog ang ganitong talastasan para naman patuloy kang mabuhay na may ipinaglalaban. Kung kailan tumanda e doon pa nagpakulong sa kalikuan, kakitiran at kahunghangan. 

3/9/2010 12:34:59 PM
Name ish fabicon 
Email Address fabicon@msn.com 
Location  
Country United States 
Personal Website  
Comments Uya ka natungon it patalsik it mga hingwar nak buko angay reling ato pag bayduhan it mga bibisar-on.

Masyadong malip-ot ka mga kawo it imo paghimaymay - imaw kina it imo ging sisiling nak utak barangay?
 

3/10/2010 10:53:29 PM
Name Kristoffer R. Esquejo 
Email Address kris_esquejo@yahoo.com 
Location quezon city 
Country Philippines 
Personal Website  
Comments May mensahe sa iyo si Almario, baka makalimot ka at makita ang sarili sa pahayag niya:

Ngunit hindi magaganap ang ganitong pagbubuo hanggang hinahati lamang tyo ng mga makikitid na layuning pansarili't rehiyonal. Hindi tyo ganap na magkaisa. O sa totoo lang, sinasamantala ng mga politikong trapo ang hindi natin pagkakaisa upang lalo tyong hindi magkaisa at patuloy nilang mapagsamantalahan. Samakatwid, kailangang iwaksi natin sa lalong madalng panahon ang mga sinaunang utak-barangay at pangingibabawin ang diwang Filipino..

O ano, nakita mo na ba ang sarili mo? 

3/20/2010 2:06:53 PM
Name ish fabicon 
Email Address fabicon@msn.com 
Location  
Country United States 
Personal Website  
Comments Uya-ey ka kapuyos-puyos ka imo mga sabat sa isyu nak buko personal. kung baga sa Asi, uyo pa natupong sa hungot. ak makapyus anay. Pagkakusog ka habagat :-) 

3/20/2010 2:10:13 PM
Name ish fabicon 
Email Address fabicon@msn.com 
Location  
Country United States 
Personal Website  
Comments Imaw kali ka ak gustong bisayahon: "Uya pa natupong sa hungot" ka paghimaymay ag pag-athag it kung ni-o man ka unor it imo buha. 

  • Page (1 of 11)


Name
Email Address
Location
Country
Personal Website
Comments
Please enter the security code displayed below
This Is CAPTCHA Image