Archives
Article

MALIY MAYUMAK KITA

 

Narurumroman pa nako pag nagyuyumak it batag o balinghoy kag ak pinalanggang nanay adong ihungit sa pitong nabitas. Inato rabuno it bado ag rugang it asukar adong matutulon namo.

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Nanay. Mama. Nay. Inang.Mommy.

 

Sari-saring pangayan; usa yang ka napapatungran.

 

Ka pagselebrar nato it Mother's Day ay utang nato kang Anna Jarvis. Adlaw kali it pagkilaya sa uya katyampar nak paghigugma it mga nanay.  Namatay gani si Anna Jarvis nak uya natagmi ka pagiging nanay. Nio pay kaluluoy.

 

Reli sa Pilipinas, guing patama nato sa ikaruhang Dominggo it buyan it Mayo. Kung mapapansin nato ay napatungor ra sa buyan nak para kang Maria, (para kali sa mga Katoliko).

 

Sa niong bangor nak kailangan pa nato kaling iselebrar?

 

Ka pinakamagadong sabat ay usa ra guihapong pangutana.

 

Nak asing nio ka yain reli?

 

Nio ka mayain sa pagparumrom sa ato sa uya ka parehong pagpalangga ag paghigugma it mga nanay. Kuyang pa gani ka usang adlaw kung talagang ato ausa –usahon ka mga guing himo ag guing ranas nak hirap it ato mga nanay. Sidam nak buyan sinrang nag-urar. Guing tiis ninra ka pilay, bug-at ag hapros buko yang sa sakop it sidam nak buyan. Kag kita'y guing yunsor, buko baga nak nanay ra guihapon nato ka nag papatuon it bibiron sa ato nabitas; nagbabaydo it hamo o diapers; naghuhungit kag kita'y magtunaey it kinagor. Siling gani sa Ingles: Mother knows best.

 

Kuyang ka usang libro pag a-usa-usahon nato ka mga sakripisyo it mga nanay nato. Kada kabay nak sa ikaruhang Dominggo it Mayo ay indi nato malimtan nak taw-an it haro o mano, o maisuting pinuros sinra.

 

Ugaling ka pinakamarayom nak pagtao it balor sa adlaw it mga nanay ay ka uya bubugto nak pagpakita sa inra it paghigugma bilang mga anak nak minsan ay inra guing yunsor.

 

            Magsauli kita permi sa ato guing halinan.

 

Mabuhay ka mga nanay sa Romblon!

 

Mabuhay ra ka Romblon, ka nanay it tanang Romblomanon!