Archives
Features

Mga Piling Parumrom

 

·        Ka mga mensaheng kali ay maghalin sa mga tawong aber sa inra kasahuyan ay indi malimtan ka pagrumrom sa ato. Gusto yang nak ipakita nak aber gani kaling mga kali ay pasa-pasa yang, klarong kasadyahan ka tao et kali sa ato. Maramong salamat sa inro.

 

1. Mayado man kita sa usa't usa, buko man nimo ako kaibhanan pero ka mga mensaheng kali ay parayan adong imo maramdaman nak ako'y imo kaibhanan.

 

2. Natatanraan pa baga nimo et katong buko pa kita close? Aber gani hidom ay inde maitao. Ngasing magkaibhanan sa tanan: kasadyahan, kalokahan ag miskan sa tinibawan. Kabay nak sa ato pagguyang ka ato inibhanan ay inde gui limtan.

 

3. Ka ato taguipuso-on ay pay tuyar sa botelya. Pag nabasag, kahirapey ig balik sa dati. Pero tanra-e nak mabasag man ka imo puso inggwa't usang rawong hanrang maugaran sa bubog et botelya mabuo yang uli kina.

 

4. Inde nato maayaman kung si-o talaga ka klaro sa ato hanggang inde nato maranasan ka kahirapan ag kabiguan. Pag ikaw ay nabigo inggwa't hanrang mag-agkay sa imo….. batuna yang……… ako kato.

 

5. Pag usang adlaw ako'y nagtilawan ag uya nakapamuhon, tanraeng uya ako nakalimot magpasalamat. Salamat………… nak minsan sa ako kinabuhi ay inggwa't usang ikaw….. Ikaw ay ak nakilaya.

 

6. Ka karayuman et pag inibhanan ay inde mapapababaw et paglimtanan ; uya et ing pipiling panahon ag oras et pagrumrom, inde kayang gubaon et kayaduan sa usa't usa………………. Hinang gador ka kabuyong.

 

7. Ka ato tanang rasay, narurungog et Guino-o uya pa man nato nasilingga. Ida inatao uya pa man kita nahagar. Ka ida inatao ay sobra pa sa ato kailangan. Ka ida yang ing ahhagar ay ka ato pagpati sa ida. Maadong adlaw.

 

8. Paba-I akong makapagpasalamat sa tanang kaaduhan nimo sa ako, sa mainit nak pagbaton ag sa uya kapantay nak inibahnan nato. Maramong salamat.

 

9.Badaey gui suko kung ika'y nabibigo ag inde mabaton o mabu-oy ak gusto. Pirming tanra-e nak ka importante ay buko ka ato pagkarapa, kundi ka ato pagbangon pag kita'y nararapa.

 

10. Ka apg palangga et ato Guino-o ay sobra-sora. Pirming hanra sidang runggon ka ato ing ahahgar. Siguro buko priming oho, pero pirmi rang sa ato ikakaando.

 

11. Sa ato kabuhi, karamu kitang kamalian

       Uya sa ato et asilinggong perpekto

       pero nagpupursige kitang magbago….

       Para kamali ay maitadlong.

 

12. Kung gusto nimong marakop ka bila-bila aya gui yagura.

       Ingkor yang ag hanraan ka ing payar, matungtong nak gador

       kina sa imo ang pinilay sa pagyupar. Tuyar sa paghanap et klarong

       pagpalangga, maabot nak gador uya man nimo gui huhuyata.

 

13. Ka ato kinabuhi ay pay gitara.

      Minsan asa tono, minsan ray nalibag,

      Pero sa mga oras nak waya ka sa tono,

      Aya gui kalibog, ingwa't feeling gitarista

      nak sa imo'y mabalik sa tono.

 

14. Karamo sa ato ka nahahadlok sa maabot nak insulip

      ag nanunugon sa nakarayang adlaw. Pero ako ?

      Inde ako mahadlok sa maabot nak  adlaw kung ikaw nako

      et makakanunotag inde ako manugon sa nakarayang adlaw

      dahil ruto ka ak nakilaya ag nakaibhanan.

 

                                                                           - Christine P. Flores