Archives
Lighter Side

JOKE # 1

APO: Lolo, klaro bagang JOAQUIN BURDADO ka hingwar sa imo it kag
          ikaw ay bata pa?
LOLO JOAQUIN: Ay nioy, Toto! Ugaling ngasing... JOAQUIN BALDADO'y ka hingwar ninra sa ako.


JOKE #2

MGA REPALAN

1. Aun-on ka hilamunon kung buko ra ako kabayo.
2. Ka liyaskit nak gipit sa bakla gui kakapit.
3. Ka nagpapanaw it matulin, naghahanra para sa London Olympics 2012.
4. Ka indi magsauli sa guing halinan...ingguat sitff neck.
5. Ka tawong tuga yang ka pautang...Bumbay.