Archives
Literary

Matagar

Ni: Valentin Faigao

 

Ayam nakong ikaw ay punta

Kada ngani Matagar ka imo ngayan.

Pero, ni-o ka talaga?

 

Tinghoy? Binu-ot? o Parola?

nak napayong sa rapyas, sablig

it milenyong hagupaas it karagatan?

 

Kumbuko'y pangpang marahil

nak pinanghimugkan it gutom,

hakog nak ragat.

 

Nak kiung matanruaw

It pasamputong atunanon,

Narilag ka matang nupay matibaw.

 

Pamukyat ka yaki sa pusong uhaw ray

Makati-on uli sa dutang maimbong -

Hamo nak nagpuros sa unang kidaw-kidaw,

Unang hibi it usang Bantoanon saida pagbuskar!