Archives
Literary

 

Pahira Anay Ka Ing Muta

Ni: Cleto Forjes

 

Kasamisamihang ak mapaniirang
Ka tawo'y maayam magpangbugno't kaibhanang
Inggua kuno it maramong mutang
Sa mata ay nakakabuling ag kinahangyang
Buma-oy it purong ag pakapahiran
Agur magigiha-giha ka giudahan,
Agur inde ikahuda sa karam-an
Agur mapurihang maado it batasan.
Ugaling kag nagbugno ay nalimtang
Ka ida yake mga mata'y usa pa rang
Nagraramuy kag mantikang usang adlaw
Marahil ay waya ra pati nayayam-osing
Tuyar sa isigkatawong kaibhanan.

Pahira anay ka ing muta,
Bag-o bumugno sa iba!


Mutda: Mga Tulang Asi - 1916-2004. Mr. Forjes was the most popular and prolific Asi poet during the Commonwealth Period. He ran against the Late Assemblyman Leonardo Festin after his mentor, the late Professor Gabriel Fabella dropped out in politics.