Archives
Literary

Aga-Aga: Hulyo 27, 2010

Ni: Ish Fabicon

 

 

Nabusi-si ka paino-inung
halin sa napupuros nak kayangkag
it kalag nak mahim-ong:

yinumakang batag ag balinghoy,
ag utan nak tawan,
ag sinugbang ipingan.

sauno ray ara ka patukar?

agor masimyatan kag kulyaw
sa tumbo it sanggutan,
ag kag tabidling nagririlam-rilam,
agor marunggan pati
kag wiki-wiki it tangkali
nak napayung it ragli
it tagithing inot-inut
ka bus-og sa kakwadanan
ag kanidugan!