Archives
Literary

Odiongan

Ni: Mario Fetalino

Ikaw banwang sa estorya ay puno it kasadya,
Hinabdug it tribong tyangitag magbisaya;
Panaghoy it mga hanging halos ramyang ikuyob pa
Dahil sa timbang it pobreng inra gingraya.

Sa pagrungo it pobreng inra gingaor-gaoran,
Sa Bukanang pilit sinra'y inggwa't panang namuyatan;
Ruyot sa baleteng hasta ngasing imaw it banranan,
It ponidong banwang sinalingsing ka ngaya't Odiongan.

Mga yab-as nimong kakahoyan ay inra gingpukan
Kinurtiha't pulido, hitsura'y matuling bunitan,
Pinidasong tugas gingtukor ninrang mga isteran,
Sinra't mga pinalanggang sa hugor ay sarangan.

Sa petsa't panahong halos indi nato marumruman,
Sinra ay nagbuag sa ringkon it dutang pinaliran
Mga batasang pinalabi sa Bantoon naggikan
Inot-inut nak linimot sa ragsa't mga dayuhan.

Sa linaw ag kubli't kinang imo alangang rekodo,
Pinuri ka't mga banwa'g sari-saring mga tawo;
Mga tanrang ban-og bilang marka't mga Ulo,
Inanor sa puwersa't suyog it kostumbring mga bag-o.

Ikaw ngasing ay labradong banwang bugana sa ganda,
Sa patag it imo rughan mga puni'y nakikita;
Imo pisnging katong una'y wayang gador it hitsura,
Ngasing ay banwa kang nagwili sa amo kasadya!


Souvenir Program (Sanbaso) Selebrasyun 1997
Published in "Mtuda: Mga Tulang Asi 1916-2004