Archives
Literary

Alas Dose Sa Paradahan

Ni:Abner Faminiano

 

Alas dose sa paradahan it motorsiklo
It kag Mahay nak Adlaw, nasagasaan
Kag usa nak salumpati nak ruto
ay perming nagpapanimusimo
it ni-o mang mabubuntok.

Kaga ngani'y nagyas-ag
Kag mga puting bayukag, nagrilag
sa silak ka rugong rumana
sa semento, it kag yanggam
nak naligis.

Gingtitipon ni Bekbek kag mga bayukag
halin sa likot ag kayat sa karsada. Nagririlag
kag nayusrok, Tibawon. Asing indi ngani'y
nupay ida ra gihapon kag mga salumpating
adlaw-adlaw ay nagruruaw
sa bunsuran it inra tinrahan.

Nagsiling - paukaw - halin sa kayungot
nak "waiting shed" kag usang
sa hitsura nimo'y bakasyonistang taga- Maynila:
"Ineng, wag ka nang maiyak. Mababa kasi
ang lipad niya."

Ginur-anan ka naging sabat
it kag grupo sa "waiting shed." Imaw rang
pagarangkada it kag usang pahalinang "honda"
nagyupar kag aso ag taybo
nak nagpuling sa mata
It kag adlaw nak kato sa kuwaresma!

Ika-19 Cornelio Faigao "Writers' Workshop" 2002, Romblon, Romblon' published in Mutda: Mga Tulang Asi 1916-2004