Archives
Literary

 

 

 

Indi Ka Ak Matun-an

Ni: Gaudencio Fallarme

 

Man-ong kung inatarukan ka, ay ikaw nahahangit,
Ag kung ikaw ray ra't tumarok ay imong raan inapihit
Ka ing matang inggwa't rayang sariling nak mapilit
Ag ruto nimo namuyatan, sing-gon ra, sa ibang habig!

Ka indi ak maisip-isip ag indi ak mahahantupan
Ay kung katupar ako nimo'y ka ing unda'y nakulisaw,
Ag kung ako;y mayado nak indi nimo mamuyatan,
Waya ka't gingpapasukyabi kung buko'y mga pagtibaw!

Sa at mga pagpanaw ma'y kung katupar ako nimo
Ay naruyom sanakraan ka ing udang nopay liryo,
Kung bumuayg ray ra ako, ka ing hiwas nababag-o
Ag nasungon ka it padayon nak waya tiko-tiko.

Kung ikaw kabade nako'y nababalhin ka ing hiwas
Nagtutupiton ka ing siking pa kinaong 'di mabuhat
Kung indi ray ra ak gihapayay maragmit magpamuyagsak
Ag sa ak naiingkora'y agar yang ka imo muyat!

 
(Panghimuyakang Bantoanon, Mutda: Mga Tulang Asi - 1904-2004