Archives
Literary

Hinay-Hinay Yang!

Jaynes Flores

Pagpangrayaga

Pagpalangga yumunsor
Sa rayaga yumuhor
Pagpangamuyo binaton
Tumugrok nak raa't muhon!

Pagpakasay

Yamit nak pangkasay huyam
Lamesang yamusang ging utang
Bulsa it maguslit nayubot
Balik ray sa paghudot it suyot!

Unang Gab-i

Giba si Pangga, sumaka sa sanrig
Sumuyor sa baya'y nak haligi'y hilig
Sa kwadan nak sayog tumupar it higra
Usang isrog pa yang gani, salong gumuba!Unang "Writers Workshop" sa Tatlong Linggwahe it Romblon, 2004
Published in "Mutda: Mga Tulang Asi" (1916-2004)