Archives
Literary

Isag Sa Gab-i

by Ildefonso Flor Musico

 

Isag sa gab-i
Kung ka mga bituon
Ay nagsisigay sa kalangitan
Siling sa mapangimunong kabade,
Kung ka mga huni't kapispisan
Ay indi-ey marung-gan
Kung ka dupoy-dupoy
Nak hangin sa kagab-ihon
Ay nagpapanghayhay sa mga kakahuyan
Ak mapaanha sa imo,
Ag kantahan ka it mga kalantahon
Nak labing langitnon
it buyan ag kabituonan
it mga buyak ag kapispisan
ag it kaling nagrurukot,
ag nagsisibsib sa ako rughan
ak akantahan ka it paghigugma!


from: "Mutda: Mga Tulang Asi 1916-2004