Archives
Literary

Bubor Sa Isip
by Val F. Faigao


Siling nako'y uyob nimoy't rahon
ag kayatay ka hardin
it ak huna-huna.
Pauno ka malimtan, Buyak?

Aliw-iw ka it tubing
Matin-aw sa yugrang nak sapa,
It ak puso. Pauno ka
maislan, Giwanon?

Bag-o ka magbugsay
nak payawor sa tampi,
it rakong pagduda,
bulaybulaya kina, Gugma!